{2NdV.1A_CZ} Abstrakt Nahlížení do Vesmíru.1

{2NdV.1A_CZ} Abstrakt Nahlížení do Vesmíru.1

napsal/a: Vladimír Vonkapublikováno: 16.8. 2021

Autoři: geniální předchůdci v mé interpretaci. Sepsal: VVvv. Za konkrétní pomoc jsou poděkováni: profesoři Jiří Bičák a Michal Křížek.

Verze Holandsko – Alkmaar, 26. 7. 2021

Uvažujeme zde časoprostor schematicky zakreslený na obrázku Zakřivený versus nezakřivený časoprostor [0ZvNCP_CZ], který se v každém bodě jeví pozorovateli „P“ jakoby časová informace (t) přicházela k němu ze všech stran, tedy ve sférické souřadnicové soustavě (r,φ,ψ) v jakékoli kombinaci směrových úhlů φ a ψ, takže –­r=c·t, kde c označuje rychlost přicházející informace. Tedy ze stále větší a větší vzdálenosti a minulosti.

A ve kterém z  každého zdroje „Z“ v jakémkoli jeho bodě vychází časová informace sféricky do všech stran jako –r=c·t, kde c označuje rychlost odcházející informace.

nezakřiveném prostoru 1 se potom v takovém modelu jeví šíření informace (c=c) geometricky po přímce vedené z bodu „Z“ do bodu „P“, tedy po přímce v Kartézské soustavě (x,y,z) vedené třeba podél osy „z“.

zakřiveném prostoru 2 je šíření informace modelováno jako po oblouku (z=R·φ) prostorově s konstantním poloměrem křivosti „R“. Jakékoli dva body, od sebe „V“ vzdálené (pro 0<V<2R), můžeme v rovině propojit geometricky plošně dvěma oblouky o poloměru R (=můžeme jimi proložit v rovině dvě kružnice „NK“ a „NK´“ o poloměru R). Třírozměrně ale můžeme oba body propojit povrchem útvaru nazvaného „rugball“, na obrázku světlomodře vybarveném, který vznikne otáčením oblouku „NK“ (anebo „NK´“) kolem spojnice Z-P.

Takový model do sebe uzavřeného časoprostoru s prostorově konstantní křivostí aplikovaný pro naše nahlížení do Vesmíru nám potom předpovídá důsledek, že se nevyhneme pozorování jednotlivých objektů ve více směrech najednou.

Část Nahlížení do Vesmíru. 1 popisuje detailně důsledky takového modelu na šíření světla prostorem a na pozorování objektů v takovém prostoru. Vybízí dále, jak by se odpovídajícím způsobem daly vyhledávat na obloze takové objekty nebo jejich seskupení, které pozorujeme dvakrát, nebo víckrát v různých směrech. Je to ale vybídka daleko širší, než byly některé neúspěšné pokusy o to samé v minulosti. Podařilo-li by se totiž taková vícenásobná pozorování, které model předpovídá, ve Vesmíru vyhledat, potom by to nesporně bylo povzbuzení, že i takto jednoduchý model by mohl být užitečný pro naše uvažování prostoru Vesmíru, jako celku.


Dostupné verze článku:

Verze publikována: 2021-08-16 15:31:59    zobrazit tuto verzi

Verze publikována: 2021-08-23 15:43:21    zobrazit tuto verzi

Verze publikována: 2023-02-15 08:13:43    zobrazit tuto verzi

Verze publikována: 2023-02-15 08:15:35    zobrazit tuto verzi

Verze publikována: 2023-02-15 08:41:20    zobrazit tuto verzi

Verze publikována: 2023-02-15 08:52:55    zobrazit tuto verzi